Proofex Total - radonmembran

Zemseal

Zemseal - tetningssjiktmembran

Nitocote

Nitocote CM210 – tetningsmiddel*

Proofex Total er en membran som beskytter bygninger mot blant annet radon, karbondioksid og metan. Membranen består av en forsterket 5-lags aluminiumsfolie med samlet tykkelse på 0,4 mm. Veldig følsom og enkel å forme. Proofex Total kan også brukes som konvensjonell løst utlagt fuktsperre for å beskytte betongkonstruksjonen mot fukt.
Art.nr.
DGM01A001

Produktet er utgått
Radonmembran och byggnad

Om radon (Rn)
Den hälsofarliga osynliga och luktfria radongasen finns överallt; i marken, luften och vatten. Radongas är en radioaktiv gas som bildas i berggrunden när Radium (radon-222) sönderfaller. En längre exponering av radongas innebär en högre risk för lungcancer. Genom att använda en radonspärr som tex Proofex Total, så hindras radongasen att tränga in i byggnaden.
Med hjälp av ett radonmembran minskar risken för exponering av Radon.

Var finns radon?
Radon finns i marken. Information om radonhalt kan kommunens miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande tillhandahålla. För över 40 år sedan kunde radiumhalten i byggmaterial utgöra en hälsorisk. Så är inte fallet idag.

Vilka gränsvärden gäller?
Boverkets byggregler (BBR) har fastslagit gränsvärde för radon. Denna gäller vid nybyggnation eller ändring av byggnad och är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft.

Att radonsäkra med radonmembran
Ett radonmembran är ett markmembran vars syfte är att täta byggnadens inomhusluft från markluft. Radonmembranet hindrar radongas från att läcka in via krympsprickor i betongplattan, gjutfogar, krypgrund och/eller källarväggar.

Radonmembranets effektivitet anges med radonpermeabilitet, dvs hur hög genomsläpplighet eller genomtränglighet ett material (radonmembranet) har mot vätska eller gas (radongas).

More Information
Forpakning2x50 m
Relaterte produkter